Aušinimo skystis Antifreeze AD -35°C G11 Blue

Aušinimo skystis Antifreeze AD -35°C G11 Blue

Viršija daugelio automobilių gamintojų reikalavimus

Dydis: 1 L, 5 L, 25 L, 220 KG
Aprašymas: • AD aušinimo skystis, skirtas šiuolaikinių lengvųjų automobilių, autobusų ir sunkvežimių varikliams, kuriuose yra daugiau detalių iš aliuminio;
• Skysčiai yra skirtingų spalvų, tam, kad vartotojas galėtų laisvai pasirinkti ne tik reikiamos kokybės, bet ir tos pačios spalvos skystį, kuris yra jo automobilio variklio aušinimo sistemoje;
• Užtikrina padidintą plastiko poliamido detalių apsaugą (aušinimo sistemos plėtimosi bakelis);
• Apsaugo variklį nuo užšalimo, perkaitimo, kavitacinės korozijos;
• Sudėtyje yra efektyvus hibridinis korozijos inhibitorių mišinys su organinės ir neorganinės kilmės priedais, tarp jų silikatais, taip pat unikalus silikatinių priedų stabilizatorius;
• Sudėtyje nėra aminų, nitritų, fosfatų;
• Skystis priskiriamas prailginto (iki 3 metų) vartojimo aušinimo skysčiams;
• Viršija daugelio automobilių gamintojų reikalavimus.

Atsargiai

ATSARGIAI! H302: Kenksminga prarijus. H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai (Burnos). P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P301+P312: PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P330: Išskalauti burną. P501: Turinį/talpyklą šalinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo.
Dydis: 1 L, 5 L, 25 L, 220 KG
Aprašymas: Skiedžiant santykiu 1:1 aušinimo skysčio užšalimo temperatūra tampa -36°C. Prieš pilant į automobilio aušinimo sistemą aušinimo skysčio koncentratą būtina atskiesti minkštu vandeniu.

Atsargiai

ATSARGIAI! H302: Kenksminga prarijus. H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai (Burnos). P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P301+P312: PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P330: Išskalauti burną. P501: Turinį/talpyklą šalinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo.