Aušinimo skystis Antifreeze AD -35°C Standart Green

Aušinimo skystis Antifreeze AD -35°C Standart Green

Visoms benzininių ir dyzelinių variklių aušinimo sistemoms

Dydis: 1 KG, 5 KG, 25 KG
Aprašymas: • Skirtas visoms benzininių ir dyzelinių variklių aušinimo sistemoms, įskaitant iš aliuminio lydinių pagamintus variklius;
• Sudaro sąlygas normaliam variklio darbo režimui, neleidžia jam užšalti ir apsaugo nuo korozijos;
• Esant aukštai temperatūrai neputoja;
• Eksploatacijos laikas - apie 2 metai.

Atsargiai

ATSARGIAI! H302: Kenksminga prarijus. H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai (Burnos). P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P301+P312: PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P330: Išskalauti burną. P501: Turinį/talpyklą šalinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo.
Dydis: 25 KG, 220 KG
Aprašymas: Skiedžiant santykiu 1:1 aušinimo skysčio užšalimo temperatūra tampa -36°C. Prieš pilant į automobilio aušinimo sistemą aušinimo skysčio koncentratą būtina atskiesti minkštu vandeniu.

Atsargiai

ATSARGIAI! H302: Kenksminga prarijus. H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai (Burnos). P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P301+P312: PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P330: Išskalauti burną. P501: Turinį/talpyklą šalinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo.