Aušinimo skystis Antifreeze AD -38°C G13

Aušinimo skystis Antifreeze AD -38°C G13
Dydis: 1 l, 5 l
Aprašymas: • Aukščiausios kokybės aušinimo skystis etilenglikolio ir glicerino pagrindu skirtas šiuolaikinių automobilių varikliams aušinti;
• Visapusiškai suderinama su ankstesniais G11, G12/G12+ ir G12++ aušinimo skysčiais;
• Skirtas naudoti automobilių aušinimo sistemose iki 38°C;
• Apsaugo variklį nuo užšalimo, perkaitimo, kavitacinės korozijos;
• Sustiprinta aliuminio antikorozinė apsauga aukštoje temperatūroje;
• Pagamintas pagal kombinuotą organinių priedų ir stabilizuotų silikatų technologiją (Si-OAT);
• Priskiriamas ilgo vartojimo (long-life) aušinimo skysčiams;
• Be nitritų, aminų, fosfatų, boratų.

Atsargiai

ATSARGIAI! H302: Kenksminga prarijus. H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai (Burnos). P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P301+P312: PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P330: Išskalauti burną. P501: Turinį/talpyklą šalinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo.
Savybės:
VW TL 774 J (G13), BS 6580, FVV HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE J 1034, JIS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, EMPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415C