Ledo tirpiklis DE-ICER AD

Ledo tirpiklis DE-ICER AD

Jokio pakartotinio stiklo užšalimo

Dydis: 0,5 l
Aprašymas: Ledo tirpiklis apsaugo nuo pakartotinio stiklo užšalimo, gerina matomumą, nekenkia dažytiems paviršiams.

Degus

PAVOJINGA! H225: Labai degūs skystis ir garai. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus.