Žieminis automobilių langų ploviklis SCREENWASH AD -20°C

Žieminis automobilių langų ploviklis SCREENWASH AD -20°C

Tinka naudoti labai permainingos Lietuvos žiemos sąlygomis

Dydis: 1 l, 4 l, 25 l, 200 l
Tipas: žieminis (-20°C)
Aprašymas: • Puikiai tinka naudoti automobiliuose su įvairios konstrukcijos purkštukais ir valytuvais;
• Glaudžiai bendradarbiaujant su gamyklos technologais, pavyko pagaminti tokios sudėties žieminį langų ploviklį, kuris tinka naudoti labai permainingos Lietuvos žiemos sąlygomis.

Degus

ATSARGIAI! H226: Degūs skystis ir garai. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus.